Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 27 พ.ค. 63 12.1568 15,607,085,255.00 12.1569 12.1568 0.0001
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP-F 27 พ.ค. 63 12.1598 2,983,294,811.99 12.1599 12.1598 0.0001
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 27 พ.ค. 63 13.9169 3,984,470,007.88 13.9170 13.9169 0.0001
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 27 พ.ค. 63 13.9624 3,082,876.45 13.9625 13.9624 0.0002
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 27 พ.ค. 63 10.9093 1,850,879,320.96 10.9094 10.9093 -0.0102
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 27 พ.ค. 63 10.9556 53,902,933.16 10.9557 10.9556 -0.0102
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป : PHATRA SG-AA 26 พ.ค. 63 13.5534 8,857,170,209.62 13.6260 13.5534 0.0827
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 26 พ.ค. 63 10.0108 1,604,521,965.66 10.0377 10.0108 0.0311
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 26 พ.ค. 63 9.3040 340,562,637.28 9.3539 9.3040 0.0850
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 27 พ.ค. 63 9.8103 204,662,024.63 9.8595 9.8103 0.0357
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND-F 27 พ.ค. 63 9.8103 0.00 9.8104 9.8103 0.0000
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 27 พ.ค. 63 10.2559 1,009,444,430.28 10.3586 10.2559 0.0412
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 27 พ.ค. 63 9.7736 477,644,240.78 9.7737 9.7736 0.0623
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 27 พ.ค. 63 13.9589 38,130,435.80 14.0288 13.9589 0.0988
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 27 พ.ค. 63 13.5706 1,146,215,244.18 13.6386 13.5706 0.0960
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D-F 27 พ.ค. 63 12.5751 26,814,635.60 12.5752 12.5751 0.0158
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 27 พ.ค. 63 12.5650 752,277,464.21 12.5965 12.5650 0.0156
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 27 พ.ค. 63 21.9525 1,144,689,116.25 22.0075 21.9525 0.0267
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ : PHATRA GINFRAEQ 26 พ.ค. 63 11.6924 704,476,549.59 11.7363 11.6924 0.1493
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE-F 26 พ.ค. 63 9.5984 0.00 9.5985 9.5984 0.0000
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 26 พ.ค. 63 9.5984 510,332,860.87 9.5985 9.5984 0.1713
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 26 พ.ค. 63 10.3192 388,128,511.69 10.4225 10.3192 0.1076
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H-F 26 พ.ค. 63 10.3192 0.00 10.3193 10.3192 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 22 พ.ค. 63 16.7397 143,066,749.37 16.9072 16.7397 -0.0406
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 26 พ.ค. 63 10.6788 0.00 10.6789 10.6788 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 26 พ.ค. 63 10.6788 987,929,126.24 10.7590 10.6788 -0.0064
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 26 พ.ค. 63 12.2721 2,391,826,794.66 12.3949 12.2721 0.0959
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 26 พ.ค. 63 7.4953 82,293,775.88 7.4954 7.4953 -0.1067
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 27 พ.ค. 63 11.7054 91,311,466.27 11.7055 11.7054 0.0001
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 27 พ.ค. 63 14.4379 198,980,344.51 14.4380 14.4379 -0.0141
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 27 พ.ค. 63 26.7789 277,709,679.15 26.7790 26.7789 0.0598
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 26 พ.ค. 63 9.8353 117,952,305.62 9.8354 9.8353 0.0986
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 27 พ.ค. 63 34.5386 1,483,786,597.12 34.5387 34.5386 0.1883
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 26 พ.ค. 63 11.2946 38,007,607.25 11.2947 11.2946 0.1155
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 26 พ.ค. 63 11.1702 16,748,412.58 11.1703 11.1702 0.0869
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 27 พ.ค. 63 20.3564 463,945,293.58 20.3565 20.2546 0.0226
กองทุนรวมเพื่อการออม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม : PHATRA SG-AA-SSF 26 พ.ค. 63 13.5536 712,945.92 13.5537 13.5536 0.0828
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : PHATRA SET50 ESG-SSFX 27 พ.ค. 63 10.7879 75,797,782.76 10.7880 10.7879 0.0744
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 27 พ.ค. 63 21.0612 6,160,021,385.05 21.0613 21.0612 0.1282
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 27 พ.ค. 63 9.4343 379,685,384.11 9.4344 9.4343 0.0603
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 มี.ค. 63 12.3998 11,779,822,905.64 12.3999 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 มี.ค. 63 4.3624 314,099,009.37 4.3625 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน