Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 28 เม.ย. 60 11.7214 7,057,038,361.93 11.7215 11.7214 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 28 เม.ย. 60 10.1685 54,944,130.51 10.1686 10.1685 0.0026
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 28 เม.ย. 60 13.3361 4,997,358,131.43 13.3362 13.3361 0.0006
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 28 เม.ย. 60 10.0367 1,325,880,964.31 10.0368 10.0367 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 28 เม.ย. 60 10.0247 2,499,463,612.73 10.0248 10.0247 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 28 เม.ย. 60 10.0174 1,100,294,473.73 10.0175 10.0174 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23 : PHATRA EFI6M23 28 เม.ย. 60 10.1265 566,434,467.24 10.1266 10.1265 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 28 เม.ย. 60 10.0638 723,181,639.29 10.0639 10.0638 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 28 เม.ย. 60 11.0631 439,646,632.88 11.0632 11.0631 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มกองทุนรวมผสม ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 : PHATRA EQ LINK6M5 28 เม.ย. 60 10.1358 163,450,244.09 10.1359 10.1358 0.0000
2) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น : PHATRA ABSOLUTE 28 เม.ย. 60 9.5389 724,871,366.76 9.6344 9.5389 0.0314
3) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 28 เม.ย. 60 13.3295 4,976,492,290.18 13.4009 13.3295 0.0138
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 28 เม.ย. 60 11.2058 1,005,283,208.12 11.3180 11.2058 0.0929
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 28 เม.ย. 60 11.3470 444,283,112.12 11.3471 11.3470 -0.0088
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 28 เม.ย. 60 12.1689 69,679,596.86 12.2298 12.1689 0.0577
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 28 เม.ย. 60 16.4654 368,036,757.50 16.5478 16.4654 0.0802
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 28 เม.ย. 60 12.0403 232,987,492.42 12.0705 12.0403 0.0000
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 28 เม.ย. 60 17.2153 1,168,676,933.61 17.2584 17.2153 -0.0122
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 27 เม.ย. 60 10.6253 813,112,305.97 10.7317 10.6253 0.0532
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 27 เม.ย. 60 16.5996 359,797,689.39 16.7657 16.5996 0.1185
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 27 เม.ย. 60 6.6262 60,799,171.78 6.6263 6.6262 0.0039
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 28 เม.ย. 60 11.3608 31,583,509.78 11.3609 11.3608 0.0002
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 28 เม.ย. 60 13.4238 93,620,394.50 13.4239 13.4238 0.0032
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 28 เม.ย. 60 28.8419 119,407,976.21 28.8420 28.8419 0.0800
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 28 เม.ย. 60 37.8060 413,007,679.04 37.8061 37.8060 0.1268
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 28 เม.ย. 60 16.7178 125,861,508.25 16.7179 16.6342 0.0003
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 28 เม.ย. 60 10.4469 95,147,319.46 10.4470 10.4469 -0.0081
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 28 เม.ย. 60 26.4920 2,237,951,885.49 26.4921 26.4920 0.0906
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 มี.ค. 60 12.9481 12,300,699,909.55 12.9482 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 มี.ค. 60 5.4112 389,612,170.92 5.4113 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน