Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 27 มี.ค. 60 11.7079 6,634,280,071.12 11.7080 11.7079 0.0012
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 27 มี.ค. 60 10.1467 86,984,847.94 10.1468 10.1467 0.0033
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 27 มี.ค. 60 13.3182 5,120,242,533.78 13.3183 13.3182 0.0011
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 28 ก.พ. 60 10.0066 1,321,901,893.18 10.0067 10.0066 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23 : PHATRA EFI6M23 28 ก.พ. 60 10.0838 564,046,130.41 10.0839 10.0838 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 28 ก.พ. 60 10.0363 721,206,251.97 10.0364 10.0363 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี1 : PHATRA FI3Y1 28 ก.พ. 60 11.0639 383,578,606.78 11.0640 11.0639 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 28 ก.พ. 60 11.0288 438,283,465.30 11.0289 11.0288 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มกองทุนรวมผสม ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 : PHATRA EQ LINK6M5 28 ก.พ. 60 10.0552 162,150,775.00 10.0553 10.0552 0.0000
2) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น : PHATRA ABSOLUTE 27 มี.ค. 60 9.6058 766,343,247.40 9.7020 9.6058 -0.0210
3) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 27 มี.ค. 60 13.2531 4,215,707,059.36 13.2532 13.2531 -0.0149
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 27 มี.ค. 60 11.0363 894,650,520.74 11.0364 11.0363 -0.0066
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 27 มี.ค. 60 11.5965 436,462,279.36 11.5966 11.5965 0.0010
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 27 มี.ค. 60 12.1852 65,717,590.57 12.1853 12.1852 -0.0266
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 27 มี.ค. 60 16.3031 312,555,558.60 16.3032 16.3031 -0.0316
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 27 มี.ค. 60 12.2349 236,556,898.96 12.2350 12.2349 -0.0071
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 27 มี.ค. 60 17.5524 1,206,043,230.93 17.5964 17.5524 0.0078
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 24 มี.ค. 60 10.3721 745,320,582.73 10.3722 10.3721 0.0270
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 24 มี.ค. 60 16.1639 354,126,867.74 16.3256 16.1639 0.0530
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 24 มี.ค. 60 6.5669 60,254,732.50 6.5670 6.5669 0.0078
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 27 มี.ค. 60 11.3504 31,809,348.56 11.3505 11.3504 0.0010
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 27 มี.ค. 60 13.3861 93,450,016.00 13.3862 13.3861 0.0065
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 27 มี.ค. 60 28.6144 117,745,418.04 28.6145 28.6144 -0.0490
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 27 มี.ค. 60 37.4536 404,700,035.79 37.4537 37.4536 -0.0777
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 27 มี.ค. 60 16.9977 127,462,652.17 16.9978 16.9127 -0.0106
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 27 มี.ค. 60 10.4142 92,743,565.93 10.4143 10.4142 0.0007
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 27 มี.ค. 60 26.2430 2,196,487,221.65 26.2431 26.2430 -0.0548
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 28 ก.พ. 60 11.0552 10,502,520,213.08 11.0553 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 28 ก.พ. 60 5.5633 400,560,977.63 5.5634 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน