Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 26 มี.ค. 62 11.9811 11,448,636,679.01 11.9812 11.9811 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 26 มี.ค. 62 13.6739 8,841,387,753.34 13.6740 13.6739 0.0003
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 26 มี.ค. 62 13.6756 1,501,022.37 13.6757 13.6756 0.0005
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 26 มี.ค. 62 10.5722 631,158,208.32 10.5723 10.5722 0.0011
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 26 มี.ค. 62 10.5736 3,005,077.42 10.5737 10.5736 0.0011
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 25 มี.ค. 62 10.0118 721,657,564.93 10.0387 10.0118 -0.0101
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 25 มี.ค. 62 9.9857 122,594,479.25 10.0392 9.9857 -0.0436
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 25 มี.ค. 62 14.0427 11,276,783,101.72 14.1179 14.0427 -0.0542
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 26 มี.ค. 62 11.8265 466,726,932.16 11.8266 11.8265 0.0477
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 26 มี.ค. 62 11.7201 1,327,706,862.91 11.8374 11.7201 0.0512
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 26 มี.ค. 62 11.7697 264,467,337.25 11.8286 11.7697 0.0485
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 26 มี.ค. 62 16.6442 37,935,178.62 16.7275 16.6442 0.0695
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 26 มี.ค. 62 16.1813 1,508,891,530.47 16.2623 16.1813 0.0676
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 26 มี.ค. 62 13.8579 729,747,032.49 13.8926 13.8579 0.1347
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 26 มี.ค. 62 22.3568 1,305,974,326.78 22.4128 22.3568 0.2470
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 25 มี.ค. 62 10.0557 0.00 10.0558 10.0557 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 25 มี.ค. 62 10.0557 2,043,879,083.49 10.1312 10.0557 0.0130
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 25 มี.ค. 62 9.7312 605,026,260.52 9.8286 9.7312 -0.0391
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 25 มี.ค. 62 11.2802 2,358,334,881.93 11.3931 11.2802 -0.0911
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 25 มี.ค. 62 15.1970 178,465,284.41 15.3491 15.1970 -0.0632
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 25 มี.ค. 62 6.1158 66,462,822.90 6.1159 6.1158 0.0268
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 26 มี.ค. 62 13.9251 135,981,530.48 13.9252 13.9251 0.0024
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 26 มี.ค. 62 11.5608 49,085,386.41 11.5609 11.5608 0.0000
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 26 มี.ค. 62 30.1538 265,460,207.28 30.1539 30.1538 0.1112
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 25 มี.ค. 62 10.1945 41,944,872.37 10.1946 10.1945 -0.0390
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 25 มี.ค. 62 10.3420 3,607,936.58 10.3421 10.3420 -0.0818
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 25 มี.ค. 62 10.6123 6,813,336.19 10.6124 10.6123 -0.0423
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 26 มี.ค. 62 20.8800 298,131,641.80 20.8801 20.7756 0.2051
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 26 มี.ค. 62 39.7300 1,472,371,288.29 39.7301 39.7300 0.1687
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 26 มี.ค. 62 11.1597 216,088,294.01 11.1598 11.1597 0.0448
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 26 มี.ค. 62 26.0750 6,298,728,866.63 26.0751 26.0750 0.1094
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 28 ก.พ. 62 12.5052 11,880,023,044.33 12.5053 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 28 ก.พ. 62 5.2237 376,108,962.85 5.2238 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน