ประกาศ การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของ กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)
28/03/60

ประกาศ

 

การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของ

กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP) อีก 1,000 ล้านบาท

รวมเป็นเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

 

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุน และผลการดำเนินงานได้ที่ www.phatraasset.com

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง 

           โทร. 0-2305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”