ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
23/03/60

ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร
ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (
PHATRA DIVIDEND) และกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

      

กองทุน

PHATRA DIVIDEND

กองทุน

PHATRA SMART MV

มติคณะกรรมการจัดการลงทุน

15 มี.ค. 60 

งวดระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล

1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60

23 มี.ค. 59 – 28 ก.พ. 60

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

4 เม.ย. 60 เวลา 8.00 น.

วันที่จ่ายเงินปันผล

19 เม.ย. 60

อัตราการจ่ายเงินปันผล*

0.15 บาทต่อหน่วย

0.29 บาทต่อหน่วย

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง

4 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน