ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)
23/05/61

ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark)

ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท) ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) ตามรายละเอียดดังนี้


หัวข้อ

เดิม

แก้ไขเป็น

เหตุผล

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนี MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index

นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก

 

ทั้งนี้ การปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน