ประกาศการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS)
04/01/62

ประกาศ

การปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS)   

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS) ขอประกาศแจ้งการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

จากกองทุนรวม

(% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน*)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ**

 

อัตราที่เรียกเก็บจริง**  

อัตราเดิม

อัตราใหม่

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

0.0800

0.0321

0.02996

                        หมายเหตุ :  *  การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

                                     **  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามหมายเหตุในรายละเอียดโครงการข้อ 15)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”