ประกาศ การเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
28/05/61


ประกาศ

 

การเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) (กองทุน”) ขอประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 วัน เวลา ซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน                                     :               ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.3015.30 น.

วัน เวลา ขาย และสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน                                   :               ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก                                      :               100  บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป                                    :               100  บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end fee)                            :               1.00%   ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  (Switch-in fee)            :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

                                                                                                                (หลังจากวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)                 :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  (Switch-out fee)        :               ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

 

                 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

               

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

  

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน