ประกาศวันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
18/09/61

ประกาศ

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (“PHATRA LTFD”)  ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้

      

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน :                 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น.

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                                              วันที่ 9 ตุลาคม 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                                   0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :                    วันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน