ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
20/04/63


ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร

สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

           

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)  เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  โดยกองทุนจะมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA)  และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF)

    ทั้งนี้ บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เช่น ชื่อย่อกองทุน คำจำกัดความ จำนวนเงินทุนของโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ เป็นต้น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมเพื่อการออม เช่น เงื่อนไข (อายุโครงการ) ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น

                การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทเริ่มการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะถือว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA)” ทั้งนี้ สำหรับ “หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF)” บริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

                ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ www.phatraasset.com/news  หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

           

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน”

 

เอกสารแนบ:  ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการ