ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
08/11/62

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ

 

เรียน       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 28 กองทุน โดยบริษัทได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัดการ และหัวข้อที่แก้ไข (รายชื่อกองทุนตามเอกสารแนบ) ดังนี้

 

1.     แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.20/2562 การลงทุน (ฉบับที่ 12)

1.1. แก้ไขนิยาม “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่นับรวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

1.2. แก้ไขการลงทุนใน ตราสารทางการเงินทั่วไป เป็น ตราสาร TS (transferable securities) (แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนลำดับที่ 3 22 และ 23)

1.3. เพิ่มเติมการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนใน หน่วย CIS ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกับตราสาร TS (transferable securities) (แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนลำดับที่ 3 22 และ 23)

1.4. แก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สำหรับการลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ที่ออกใหม่ในระหว่างก่อนครบกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดและยังไม่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน มารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

1.5. แก้ไขการดำเนินการ กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ดังนี้

1.5.1 จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงาน จาก “ภายในวันทำการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว” (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

1.5.2 ขยายเวลาในการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก  ภายในวันทำการถัดไป” เป็น ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

1.6.    แก้ไขการดำเนินการ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
โดยขยายเวลาในการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดไป เป็น “ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

2.     แก้ไขเพิ่มเติมการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภท puttable/callable bond  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในข้อ 5/3 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2554  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนลำดับที่ 3 22 และ 23)

3.     แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.13/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 6) ในเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

4.   แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ สน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี     
      การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) โดยมีประเด็นการแก้ไขโดยสรุป  ดังนี้

        4.1 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน)

        4.2  แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการการควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน)

5.     แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) โดยมีประเด็นการแก้ไขโดยสรุป ดังนี้

5.1 ปรับปรุงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนลำดับที่ 5 6 7 13 18 และ 20)

5.2 ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

5.3 ปรับปรุงการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

5.4 ปรับปรุงเงื่อนไขการเลิกกองทุน (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

6.     แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ สน.23/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) โดยเพิ่มข้อความ ดังนี้ (แก้ไขเพิ่มเติมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 15)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

7.  แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสามารถประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในข้อ 10 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกองทุนลำดับที่ 3 22 และ 23)

 ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการดังกล่าว

ก)    ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.4 ข้อ 1.5 ข้อ 1.6 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข)    ตามข้อ ข้อ 7 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ค)    ตามข้อ 1.2, ข้อ 1.3, และ ข้อ 2 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงก่อนการแก้ไขมีผลบังคับใช้หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อื่น (แล้วแต่กรณี) สามารถทำรายการได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนดังกล่าว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกแต่อย่างใด (exit without fee) อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนใน กองทุน PHATRA INRMF FUND และ กองทุน PHATRA BLRMF ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนดังกล่าว ผู้ลงถือหน่วยทุนต้องศึกษาเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

       

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-7

                                                                                                                                                   

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน


รายชื่อกองทุนที่แก้ไขรายละเอียดโครงการ

1.      กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)

2.      กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA MMRMF FUND)

3.      กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS FUND)

4.      กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)

5.      กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

6.      กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)

7.      กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)

8.      กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)

9.      กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

10.    กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra)

11.    กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light)

12.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)

13.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)

14.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H FUND)

15.    กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)

16.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

17.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)

18.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

19.    กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 (KK GOLD 7%#1)

20.    กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

21.    กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)

22.    กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF FUND)

23.    กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)

24.    กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

25.    กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

26.    กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA PROPRMF)

27.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H)

28.    กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH)