ประกาศ การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)
25/12/62

ประกาศ

 

การเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light)

และกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF) โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน

 

จำนวนเงินทุนโครงการ

เดิม

จำนวนเงินทุนโครงการ

ใหม่

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น -Light

(PHATRA SG-AA Light)

2,000 ล้านบาท

5,000 ล้านบาท

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

100 ล้านบาท

200 ล้านบาท

 

                                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือ               ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                         

               

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”