การปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 8 กองทุน
07/03/61

ประกาศ

การปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม 8 กองทุน

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากเดิม 3 วันทำการ (T+3) ปรับลดเหลือ 2 วันทำการ(T+2) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท”) จะได้ปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 8 กองทุนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติใหม่ดังกล่าว  โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กองทุนที่ปรับลดวันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากปัจจุบัน 3 วันทำการ (T+3) ปรับลดเหลือ 2 วันทำการ (T+2) และระยะเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางจากปัจจุบัน 2 วันทำการ (T+2) ปรับลดเหลือ 1 วันทำการ (T+1)

กองทุนรวมตราสารทุน

1.

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

2.

กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND)

กองทุนรวม RMF และ LTF

 1.       

กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF)

2.       

กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

3.         

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

 

กองทุนที่ปรับลดวันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากปัจจุบัน 4 วันทำการ (T+4) ปรับลดเหลือ 3 วันทำการ (T+3) และระยะเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางจากปัจจุบัน 3 วันทำการ (T+3) ปรับลดเหลือ 2 วันทำการ (T+2)

กองทุนรวมตราสารทุน

1.

กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)

2.

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)

กองทุนรวม LTF&RMF

1.

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยาว (PHATRA SmartMV LTF)

ทั้งนี้ การปรับลดระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่     วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800            

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 7  มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน