ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)
02/12/62
ประกาศ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์(PHATRA PROP) ขอแจ้งแจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (PHATRA PROP) ดังนี้

เดิม  วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน : วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ใหม่  วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน : วันที่ 4 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 ที่ www.phatraasset.com

 
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า 
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”