Promotion PHATRA LTF/RMF 2561
21/09/61ลงทุนสะสมใน LTF/RMF ของ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.. 2561 ทุกๆ 50,000 บาท

รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท

 เงื่อนไข

1.ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA PROPRMF, PHATRA LTFD และ PHATRA SmartMV LTF หรือกองทุน LTF/RMF อื่นตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 28 ธันวาคม 2561 สำหรับช่องทางการชำระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น เท่านั้น (ยกเว้นการชำระผ่านบัตรเครดิต) จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท

2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คำนวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื่น ที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 28 ธันวาคม 2561 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี 2561 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


คำเตือน

1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

2. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร

5. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน

6. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้