ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
09/11/61

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า
ของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (
PHATRA SG-AA)    

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

(ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

(ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (ใหม่)

 (ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน)

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค  แอสเซ็ท อโลเคชั่น
(PHATRA SG-AA)

ไม่เกิน 2.14%
ของมูลค่าเงินลงทุน

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.535

2) บริษัทประกันชีวิต* :  ไม่มี

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.535

2) บริษัทประกันชีวิต* :  ไม่มี

3) กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ   บลจ.ภัทร : ยกเว้น (ตั้งแต่วันที่
11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)

*บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Insurance Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                       

                         

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”