ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
23/08/62

ประกาศ

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (
PHATRA GHC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC) (“กองทุน”)  ดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน PHATRA GHC เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการเพิ่มข้อความสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม จากกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้นนั้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน PHATRA GHC ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อสงวนสิทธิที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ รวมถึงนโยบายการลงทุนของกองทุน PHATRA GHC จากกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่เน้นกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภท Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมถึงแก้ไขโครงการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยสรุปของกองทุนหลักและรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัดการเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

2. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน PHATRA GHC เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ปัจจุบัน

ใหม่

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

ภายใน 1 วันทำการถัดไป

ภายใน 2 วันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

ภายใน 2 วันทำการถัดไป

ภายใน 3 วันทำการถัดไป

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน คือจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  ซึ่งในช่วงเวลาก่อนที่การแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนดังกล่าว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร. 0-2305-9835-7

                                                                                                                                    

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”