เรื่อง การรายงานการลงทุนเกินอัตราส่วนการลงทุน (Single Entity Limit) ของกองทุน PHATRA PLUS
07/08/61เรื่อง การรายงานการลงทุนเกินอัตราส่วนการลงทุน (
Single Entity Limit) ของกองทุน PHATRA PLUS

               

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีการลงทุนเกินอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ประกาศกำหนด กล่าวคือ มีการลงทุนในผู้ออกตราสารราย BTSGROUP เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราส่วนการลงทุน ร้อยละ 10.12 ของมูลค่ามูลทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ามูลทรัพย์สินสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีผลขาดทุนใดๆ เกิดขึ้นกับกองทุน

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน