การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 และการกำหนดนัดประชุมใหม่ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา(URBNPF)
02/05/62


การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 และการกำหนดนัดประชุมใหม่ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
(URBNPF)


ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่

English Version Click here