ประกาศ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO) ของกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light
30/06/63

ประกาศ

 

การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO)

 ของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light)   

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท
อโลเคชั่น-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light)  ขอแจ้งการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO) ของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน เวลา ซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน (ช่วง IPO)

:

วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2563

เวลา 8.3016.30 น.

วัน เวลา ซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน (หลัง IPO)

:

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.

วัน เวลา ขาย และสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน

:

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และครั้งถัดไป

:

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch-in fee)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

:

  ช่วง IPO ถึง 31 ต.ค. 2563 :

- ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป : 

- เรียกเก็บ 0.2675

ค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  (Switch-out fee)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

:

ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ

 

 

 

 

                ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

               

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารกองทุ 
หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light คลิก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน กองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light คลิก