การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV) และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)
27/02/61

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)

และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV) และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการลงทุนจริง รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
.................................................................................................
.................................................................................................
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (
issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) 

 


.................................................................................................
.................................................................................................

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
....................................................................................
....................................................................................
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แต่ต่อมาตราสารหนี้หรือตราสารทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเป็น  non-investment grade หรือ unrated หรือ unlisted แล้วแต่กรณี กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวอยู่  โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
.................................................................................................
.................................................................................................

 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้หากผู้ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนนั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

 

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน