ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล
15/07/62

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการรับเงินปันผล

 

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

            กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF)

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) (“กองทุน”)  ดังนี้

1.       การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุน 

                        บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามข้อ 22 (1) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2562
ลงวันที่
25 เมษายน 2562 เพื่อรองรับให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลของกองทุน โดยมีรายละเอียดแก้ไขโครงการ ดังนี้

?  แก้ไขโครงการ ในหัวข้อ 28.2 วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

“(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือตามที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันที่วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยน/แก้ไขจะมีผล

 

        ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

2.       การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล

                        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับเงินปันผล กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนที่ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด(TSD) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ระบุวิธีการรับเงินปันผล
บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปันผล ท่านสามารถติดต่อแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการ

 

                        สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนแบบใบหน่วย (scrip) ที่ประสงค์จะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน  ท่านสามารถติดต่อแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

                                 

            ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-7

 

                                                                                                                                                     

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน