ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ เดือนมีนาคม 2560
17/02/60

ประกาศ

แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ขอเรียนแจ้งกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ ในเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้


กองทุน

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(วันครบกำหนดอายุโครงการ)

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน*

(วันเลิกกองทุน)

ประมาณการผลตอบแทนที่

ผู้ถือหน่วยจะได้รับ

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน20 (PHATRA EFI6M20)

วันที่ 1 มีนาคม 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560

1.65% ต่อปี

กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน21 (PHATRA EFI6M21)

วันที่ 15 มีนาคม 2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560

1.65% ต่อปี

หมายเหตุ: * ผู้ถือหน่วยจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) และสามารถสั่งขายคืน ได้ตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป ยกเว้นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความจำนงเป็นอย่างอื่น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.comประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน