ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
30/11/59

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)

 

               ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (กฎกระทรวงฯ”) มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”) โดยมีสาระสำคัญ เช่น ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น


                ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ข้างต้น รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ กลต. กน.(ว) 16/2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขดังกล่าว บริษัทได้รับคำรับรองให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ดังต่อไปนี้

1.             อายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

2.             วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์    หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.             การเปิดบัญชีกองทุน

4.             เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

5.             การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

6.             วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

7.             ข้อกำหนดอื่นๆ

8.             หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

                ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อ ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน**