ประกาศ แจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม 8 กองทุน
12/12/62

ประกาศ

แจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม 8 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมจำนวน 8 กองทุน ได้แก่

1.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)

2.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)

3.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)

4.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H)

5.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH)

6.       กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H FUND)

7.       กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)

8.       กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 (KK GOLD 7%#1)

โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง ดังนี้

กองทุน

รายละเอียด

ปัจจุบัน

ใหม่

1. PHATRA GHC

2. KK GOLD 7%#1

ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

 

(ปัจจุบัน T*+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน,
ธ.ไทยพาณิชย์
, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย,
ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และนำฝากเช็ค T*+5 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

หมายเหตุ: T* = วันทำการซื้อขาย

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

 

(ปัจจุบัน T*+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน,
ธ.ไทยพาณิชย์
, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย,
ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และนำฝากเช็ค T*+5 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

หมายเหตุ: T* = วันทำการซื้อขาย โดย
ไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

T*+4 วันทำการซื้อขาย

 

หมายเหตุ: T* = วันทำการซื้อขาย

T*+4 วันทำการซื้อขาย

 

หมายเหตุ: T* = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

3. PHATRA GNP

4. PHATRA GNP-H

5. PHATRA GNP RMF-H

6. PHATRA GNP RMF-UH

7. PHATRA G-UBOND-H FUND

ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

 

(ปัจจุบัน T**+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และนำฝากเช็ค T**+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

หมายเหตุ: T** = วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

 

(ปัจจุบัน T**+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และนำฝากเช็ค T**+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

หมายเหตุ: T** = วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

T**+3 วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 

หมายเหตุ: T** = วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

T**+3 วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 

หมายเหตุ: T** = วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

8. PHATRA PGE

ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

 

(ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน,
ธ.ไทยพาณิชย์
, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย  และนำฝากเช็ค T+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

หมายเหตุ: T = วันทำรายการ

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

 

(ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน,
ธ.ไทยพาณิชย์
, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และนำฝากเช็ค T+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

หมายเหตุ: T = วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

T+3 วันทำรายการ

 

หมายเหตุ: T = วันทำรายการ

T+3 วันทำรายการ

 

หมายเหตุ: T = วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ


ทั้งนี้ การปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800            

           

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน