ประกาศ แจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง จำนวน 5 กองทุน
11/03/63
ประกาศ
แจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง จำนวน 5 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมจำนวน 5 กองทุน ได้แก่ 
1. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ (PHATRA G-UBOND-H FUND) 
2. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP) 
3. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) 
4. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-H) 
5. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีพ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ (PHATRA GNP RMF-UH) 

โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง ดังนี้

 

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ปัจจุบัน T**+4

 

หมายเหตุ:  T** = วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ปัจจุบัน T+4

 

หมายเหตุ: T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

ปัจจุบัน T**+3

 

หมายเหตุ: T** = วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ปัจจุบัน T+3

 

หมายเหตุ: T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ


ทั้งนี้ การปรับปรุงระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”