ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล (ฉบับแก้ไข)
17/07/62

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF)
และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล (ฉบับแก้ไข)

เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

            กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF)

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่า (URBNPF) (“กองทุน”)  ดังนี้

1.       การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

                        บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามข้อ 22 (1) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อรองรับให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลของกองทุน โดยมีรายละเอียดแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ดังนี้

  •   แก้ไขโครงการจัดการกองทุน ในหัวข้อ 28.2 วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

“(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล (ก) เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งเช็คดังกล่าวให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือตามที่อยู่ที่บริษัทจัดการได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (ข) โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือตามเลขที่บัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันที่วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขจะมีผล

        ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

2.       การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล

                        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับเงินปันผล กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) บริษัท
จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนที่ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินปันผลที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ระบุวิธีการรับเงินปันผล บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปันผล ท่านสามารถติดต่อแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการ

                        สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยหน่วยลงทุน (Scrip) ที่ประสงค์จะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน  ท่านสามารถติดต่อแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

            ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร. 0-2305-9835-7

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน