ประกาศ ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดจำนวน 4 กองทุน
03/01/61


ประกาศ


ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดจำนวน 4 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF)   กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF) กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) และ     กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ขอประกาศแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  

 

ค่าธรรมเนียม

(% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

PHATRA INRMF

PHATRA BLRMF

PHATRA EQRMF

PHATRA LTFD

อัตราเดิม

อัตราใหม่

อัตราเดิม

อัตราใหม่

อัตราเดิม

อัตราใหม่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*

โครงการระบุ ข้อ 15 (เพดาน)

0.363

0.381

1.214

1.274

1.102

1.157

 

เรียกเก็บจริง

0.300

0.300

1.214

1.274

1.102

1.157

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*

โครงการระบุ ข้อ 15 (เพดาน)

0.089

0.093

0.089

0.093

0.081

0.085

 

เรียกเก็บจริง

0.078

0.078

0.089

0.093

0.081

0.085

ค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมด** 

โครงการระบุ ข้อ 15 (เพดาน)

0.551

0.578

1.399

1.468

1.278

1.341

หมายเหตุ :        *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามหมายเหตุในรายละเอียดโครงการข้อ 15)

                              **ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามหมายเหตุในรายละเอียดโครงการข้อ 15)

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 10  มกราคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”