ประกาศ ประกาศยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light
18/03/63

ประกาศ

ประกาศยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของ

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light

 

           

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) ได้แจ้งกำหนดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light) ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  บลจ.ภัทร ใคร่ขอแจ้งยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนดังกล่าว และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

            หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด