ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
19/03/61

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) เพื่อรองรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) โดยแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความ และข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของ
การขายคืนหน่วยลงทุน  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

            ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800           

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”