ประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)
19/03/61

ประกาศ

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)

                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราที่โครงการระบุไว้

อัตราที่เรียกเก็บจริง

เดิม

ใหม่

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00%

ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50%

ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.    ผู้ลงทุนที่ ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต : 0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2.  บริษัทประกันชีวิต* (สำหรับ Unit-linked Life Insurance Policy) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 1.00%

ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.50%

ของมูลค่าหน่วยลงทุน

1.     ผู้ลงทุนที่ ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต : 0.50%  ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2.  บริษัทประกันชีวิต* (สำหรับ Unit-linked Life Insurance Policy) : ไม่มี

*บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit-linked Life Insurance Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800  

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                         

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”