ประกาศ การไม่ให้บริการด้านการเปิดบัญชีกองทุนที่สำนักงานของ บลจ.ภัทร
20/11/61

ประกาศ

 

            เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บลจ.ภัทร”) มีพันธมิตรที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”)  จำนวนมากที่สามารถให้บริการเปิดบัญชีกองทุนของภัทรและทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้สนใจลงทุนได้อย่างกว้างขวาง  ดังนั้น เพื่อให้ บลจ.ภัทร สามารถจะมุ่งเน้นงานด้านการบริหารจัดการกองทุนเป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน บลจ.ภัทร จึงจะไม่ได้ให้บริการด้านการเปิดบัญชีกองทุนที่สำนักงานของ บลจ.ภัทร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดย บลจ.ภัทร ใคร่ขอเรียนแจ้งช่องทางการเปิดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร โดยท่านผู้สนใจลงทุน สามารถเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายฯ ที่ท่านสะดวก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และสามารถขอข้อมูลรายชื่อกองทุนของภัทรที่เสนอขายได้ที่ผู้สนับสนุนการขายฯ ทุกราย  


         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1

โทรศัพท์ : 1572

       ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)2

โทรศัพท์: Contact Center 0-2165-5555

       ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)3

โทรศัพท์ : 02 626 7777

       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)4

โทรศัพท์ : 0-2795-1000

       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5

โทรศัพท์ : 0-2359-0000

       บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)6

โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384

       บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7

โทรศัพท์ : 0-2205-7000

       บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6

โทรศัพท์ : 0-2658-8888

       บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)7

โทรศัพท์: 0-2695-5000

       บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)8

โทรศัพท์ : 0-2648-1111

       บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด6

โทรศัพท์ : 02-846-8649

       บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด9

โทรศัพท์ : 0-2857-7799

       บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด7

โทรศัพท์ : 0-2949-1000

       บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)10

โทรศัพท์ : 0-2217-8888

       บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)9

โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000

       บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)8

โทรศัพท์ : 0-2618-1111

       บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด7

โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878 

       บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)7

โทรศัพท์ : 02-646-9650

       บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)9

โทรศัพท์ : 0-2635-1700

       บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)1

โทรศัพท์: 0-2305-9559

       บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7

โทรศัพท์ : 0-2659-8000

       บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด8

โทรศัพท์ : 0-2009-8888

       บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)11

โทรศัพท์ : 0-2862-9797

       บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด6

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

       บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)10

โทรศัพท์ : 0-2659-3456

       บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)12

โทรศัพท์ : 0-2684-8888

       บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)7

โทรศัพท์ : 0-2658-5800

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด7

โทรศัพท์ : 0-2660-6677

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด6

โทรศัพท์ : 02-680-5000

       บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด13

โทรศัพท์ : 083-842-8337

          บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด8

โทรศัพท์ : 0-2861-5508

       บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7

โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500

       บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด14

โทรศัพท์ : 0-2223-2288


ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง  โทร. 0-2305-9800                  

               

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

หมายเหตุ

1.             เฉพาะกองทุน PHATRA LTFD

2.             ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร

3.             เฉพาะกองทุน PHATRA SG-AA, PHATRA LTFD, PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF 

4.             เฉพาะกองทุน PHATRA SG-AA, PHATRA ACT EQ-A, PHATRA GNP, PHATRA GNP-H

5.             ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA G-UBOND-H, PHATRA GNP-H

6.             ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA SMART MV, PHATRA G-UBOND-H

7.             ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA SMART MV, PHATRA SM CAP, PHATRA G-UBOND-H

8.             ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA PROP, PHATRA G-UBOND-H

9.             ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA G-UBOND-H

10.           ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA SM CAP, PHATRA G-UBOND-H

11.           ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA SMART MV, PHATRA PROP, PHATRA G-UBOND-H

12.           ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น  PHATRA ACT EQ-A, PHATRA ACT EQ-D, PHATRA SMART MV, PHATRA SM CAP, PHATRA G-UBOND-H,  PHATRA GNP-H

13.           เฉพาะกองทุน PHATRA MP, PHATRA PLUS, กองทุนกลุ่ม RMF และ LTF

14.           ทุกกองทุนของบลจ. ภัทร ยกเว้น PHATRA SMART MV, PHATRA SM CAP, PHATRA PROP, PHATRA G-UBOND-H, PHATRA GNP-H

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”