ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
09/01/63

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ

 

เรียน       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว (PHATRA SmartMV LTF) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาว ปันผล (PHATRA LTFD) โดยบริษัทได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. ปรับปรุงนิยามของกองทุน LTF เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 56/2562 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562   

2. ปรับปรุงข้อความสงวนสิทธิในการดำเนินการจัดการกองทุนรวมต่อไปหลังจากที่มีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แนวทางไว้

3. ปรับปรุงข้อความการปฏิเสธการโอนและจำนำหน่วยลงทุนที่เสนอขายผู้ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 57/2562 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

4. ปรับปรุงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แนวทางไว้ เพื่อรองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-7

 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                                                                      

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

คำเตือน   -      การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

   -     ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ
         การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว