การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ
22/07/62

 

 

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ (Saving Plan Order)

 

 

เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ (Saving Plan Order) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หัวข้อ

เดิม

ใหม่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562)

ประเภทการทำรายการ

ให้บริการทำรายการ : (1) ซื้อต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ  (2) ขายต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ  และ (3) สับเปลี่ยนต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ

ให้บริการทำรายการ : ซื้อต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ

รอบระยะเวลาที่ทำรายการ

กำหนดรอบระยะเวลาที่ทำรายการ : ทุกเดือน / ทุกสัปดาห์ / ทุก 3 เดือน  / ทุก 6 เดือน / หรือทุกปี

รอบระยะเวลาที่ทำรายการ : ทุกเดือน

วันที่ทำรายการ

ระบุวันที่ทำรายการได้ : ทุกวันที่ 1- 31 ของเดือน

ระบุวันทำรายการได้ : ทุกวันที่ 1-25 ของเดือน

กรณีตรงกับวันหยุดทำการ

กรณีตรงกับวันหยุดทำการ จะทำรายการในวันทำการก่อนหน้า หรือ วันทำการถัดไป

กรณีตรงกับวันหยุดทำการ จะทำรายการในวันทำการถัดไป

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหน่วยมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2กรกฎาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

 

 

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน