ประกาศ การเปิดเสนอขาย IPO และ หลัง IPO ของกองทุน PHATRA SG-AA Light และ PHATRA SG-AA Extra
11/02/62

ประกาศ

 

การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO)

 ของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และ

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra) 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท
อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra) (กองทุน”) ขอแจ้งการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป (หลัง IPO) ของกองทุน PHATRA SG-AA Light และ PHATRA SG-AA Extra  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน เวลา ซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน (ช่วง IPO)

:

วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  

เวลา 8.3016.30 น.

วัน เวลา ซื้อ และสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน (หลัง IPO)

:

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.

วัน เวลา ขาย และสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน

:

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และครั้งถัดไป

:

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ

:

- กองทุน PHATRA SG-AA Light       
เรียกเก็บ 0.2675% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

- กองทุน PHATRA SG-AA Extra     

      เรียกเก็บ 0.5350% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch-in fee) 

 

ค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) และ

:

ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  (Switch-out fee)

 

 

 

                ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

               

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน