ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมด จำนวน 4 กองทุน
09/01/62

ประกาศ

ปรับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมด จำนวน 4 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA INRMF) กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA BLRMF) กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ขอประกาศแจ้งการปรับค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

ค่าธรรมเนียม

(% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

PHATRA INRMF

 

PHATRA BLRMF

PHATRA EQRMF

PHATRA LTFD

อัตราเดิม

อัตรา

ใหม่

อัตราเดิม

อัตราใหม่

อัตราเดิม

อัตราใหม่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

โครงการระบุ ข้อ 15 (เพดาน)

0.3810

0.4000

1.2740

1.3377

1.1570

1.2148

 

เรียกเก็บจริง

0.3000

ไม่เปลี่ยนแปลง 0.3000

1.2740

1.3377

1.1570

1.2148

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

โครงการระบุ ข้อ 15 (เพดาน)

0.0930

 0.0976

0.0930

 0.0976

0.0850

0.0892

 

เรียกเก็บจริง

0.0780

ไม่เปลี่ยนแปลง

0.0780

0.0930

0.0976

0.0850

0.0892

ค่าธรรมเนียมที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมด 

โครงการระบุ ข้อ 15 (เพดาน)

0.6185

 0.6494

1.5708

 1.6493

1.4349

1.5066

        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามหมายเหตุในรายละเอียดโครงการข้อ 15)

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”