ประกาศ การสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND) และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)
31/03/63

ประกาศ

การสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND)

 และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND)

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP FUND)  และกองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม (PHATRA ACT FIXED FUND) ขอแจ้งผู้ถือหน่วยดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการจะเปิดให้สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของ 2 กองทุนข้างต้น สำหรับ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปและ หน่วยลงทุนชนิด F” (หน่วยลงทุนชนิด F เป็นหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

                ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน