ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption)
22/02/61

ประกาศ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption)

                     การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption)    

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP) ขอแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับงวดบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 31 มกราคม 2561 ดังนี้

 

มูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ :        อัตรา 0.27 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ :                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน :                            วันที่ 6 มีนาคม 2561

 

ทั้งนี้ ยกเว้นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความจำนงไม่ขอรับการรับซื้อคืนอัตโนมัติดังกล่าว ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

                 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน