ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียน และวันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC) (แก้ไข)
06/11/61

ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียน และวันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC) (แก้ไข)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (“PHATRA GHC”) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดสุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน PHATRA GHC จากเดิม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (เนื่องจากวันที่ 12 พฤศจิกายน เป็นวันหยุดต่างประเทศ ที่กอง PHATRA GHC มีการลงทุน)โดยมีกำหนดการจ่ายเงิน     ปันผลสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 30 กันยายน 2561 ดังนี้

      

วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน :         วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่จ่ายเงินปันผล :                                            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล* :                                    0.85 บาทต่อหน่วยลงทุน

วันเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง :          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่
14 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณา
ติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

*หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการ
ที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน