ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) ของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)
23/12/62

ประกาศ

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ค่าธรรมเนียม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) ของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) ของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ (PHATRA PGE)
ตามรายละเอียด ดังนี้ หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ค่าธรรมเนียม

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (เดิม)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (ใหม่)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (
Front-end fee) / ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee)

ไม่เกิน 2.001

ยกเว้น  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1) ผู้ลงทุนทั่วไป : ยกเว้น (ตั้งแต่วันที่
       1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม        2563)

2)   กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหาร       ของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee - In) /
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก

(Brokerage Fee - Out)

ไม่เกิน 2.001

ยกเว้น  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1)  ผู้ลงทุนทั่วไป : ยกเว้น (ตั้งแต่วันที่
       1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม        2563)

2)   กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหาร       ของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น (ตั้งแต่วันที่
       1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม        2563)

หมายเหตุ :   1ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน