ประกาศการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)
07/09/60

ประกาศ การแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ ทน.46/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และ เพื่อปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดประกาศ ให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต.นจ.(ว) 3/2560 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลิกกองทุนรวม ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการด้วยวิธีการ fast track กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและได้รับอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการด้วยวิธี fast track จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  โดยสรุปหัวข้อและประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ ดังนี้


1) หัวข้ออัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น อัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่น การรายงานกรณีลงทุนเกินอัตราส่วน รวมถึงการเพิ่มเติมข้อความสงวนสิทธิกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์สัดส่วนการลงทุน เป็นต้น
2) การปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดประกาศให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยใช้คำว่า “จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว” แทนถ้อยคำ “ปิดประกาศ” หรือ “ติดประกาศ”


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนได้ ตามเอกสารแนบ และที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-37


ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”