ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light)
15/03/62

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าของ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-
Light (PHATRA SG-AA Light)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in) ของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (เดิม)

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (ใหม่)

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

PHATRA SG-AA Light

ไม่เกิน 2.14

0.2675

1) ผู้ลงทุนทั่วไป :     0.2675

2) กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของ บลจ.ภัทร : ยกเว้น

 

         ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                         

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”