ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
14/11/62

ประกาศ


การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) (“กองทุน”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เพื่อขอมติผู้ถือหน่วยในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนในเรื่องโครงสร้างรายได้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติ “เห็นชอบ” ให้แก้ไขโครงการจัดการจัดการกองทุนในเรื่องดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน


ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป (เอกสารแนบ)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-7 หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com


ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**