ประกาศ แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND) ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA) และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF)
24/04/63

ประกาศ

แจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น
(
PHATRA SG-AA FUND) ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA)
และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(PHATRA SG-AA-SSF)

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งการเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND) โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชนิดทั่วไป

PHATRA SG-AA

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสาร
ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.  ชนิดเพื่อการออม

PHATRA SG-AA-SSF

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสาร
ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

            การเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเริ่มเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน จะได้รับการจัดประเภทให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (
PHATRA SG-AA)

            ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งผู้ถือหน่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมดังต่อไปนี้

 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

(กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

(กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม(PHATRA SG-AA-SSF)

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้จาก
ทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

หมายเหตุ:  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

            ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

             

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน”

เอกสารแนบ

1.หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA)

2. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF)

3. หนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น

4. คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม