ประกาศ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการไม่ให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอสำหรับกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX)
31/03/63


ประกาศ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการไม่ให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ

สำหรับกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX) ขอเรียนแจ้งผู้ถือหน่วยดังต่อไปนี้

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

-        บริษัทรจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX) (กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง)  โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 15.30 น. โดยเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่าง Class (ชนิดหน่วยลงทุน) ต่าง ๆ ของกองทุนนี้

-        ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะสามารถสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนได้เฉพาะกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

ทั้งนี้เงื่อนไขรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

-        สำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนได้เฉพาะกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ   

ทั้งนี้เงื่อนไขรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

2. การไม่ให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ (saving plan หรือ standing order)

บริษัทจะไม่ให้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอสำหรับกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PHATRA SET50 ESG-SSFX)

 

                ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน