ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)
30/11/60

ประกาศ

แจ้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนของ

กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”)  ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์  ดิวิเดนด์ (PHATRA PROP-D) สรุปดังนี้ 

ปัจจุบัน

ใหม่

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน

ทุกวันทำการซื้อขายแรกของสัปดาห์

ทุกวันทำการซื้อขาย

การขายคืนหน่วยลงทุน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งคำสั่งล่วงหน้า 5 วันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 วันทำการ

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน โอนเงินเข้าบัญชี T + 3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, 
ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย,               ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย และนำฝากเช็ค T+3 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน โอนเงินเข้าบัญชี T + 5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, 
ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย,             ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย,ธ.ธนชาต,ธ.กรุงไทย และนำฝากเช็ค T+5 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

 

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ปัจจุบัน T+2)

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ปัจจุบัน T+4)

หมายเหตุ :

วันทำการ            หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนรวมในต่างประเทศ วันทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม


ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยส่งคำสั่งล่วงหน้า ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอแจ้งวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน สำหรับการส่งคำสั่งล่วงหน้า  ในช่วงเวลาก่อนที่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ดังนี้ 


1.        ผู้ถือหน่วยที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2560 (วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดต่างประเทศที่กองทุนลงทุน) บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนใน วันที่ 3 มกราคม 2561    และผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 8 มกราคม 2561

2.        ผู้ถือหน่วยที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2560 บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 4 มกราคม 2561    และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 11 มกราคม 2561

3.        ผู้ถือหน่วยที่ส่งคำสั่งล่วงหน้า วันที่ 3 มกราคม 2561 (วันแรกของการมีผลใช้บังคับ) บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 4 มกราคม 2561    และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 11 มกราคม 2561  


 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800

 


ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”