ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางวันหยุดกองทุนรวม และ ตารางกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PHATRA PROP
25/04/60


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางวันหยุดกองทุนรวม และ ตารางกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PHATRA PROP, PHATRA PROP-D และ PHATRA PROPRMF


ตารางวันหยุดกองทุนรวม ปี 2560
  >>คลิกที่นี่<<


ตารางกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
PHATRA PROP, PHATRA PROP-D และ PHATRA PROPRMF >>คลิกที่นี่<<