ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน4 (PHATRA EQ LINK6M4)
17/02/60

 

 

ประกาศ

แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ

 

                ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน4 (PHATRA EQ LINK6M4) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม อายุโครงการประมาณ 6 เดือน มีนโยบายการลงทุนใน               
                (1) ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ (บางส่วน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ

                (2) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไปลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

                บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน ดังนี้

วันครบกำหนดอายุโครงการ

วันที่ 1 มีนาคม 2560

วันที่ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP)

วันที่ 2 มีนาคม 2560

หมายเหตุ:            1. เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ ในวันที่ มีนาคม 2560 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยอัตโนมัติครั้งเดียว และสับเปลี่ยนไปยัง กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ” หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้ในการกำหนดค่าดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Spot Level) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปิดทำการก่อนเวลาปิดทำการปกติ หยุดพักหรือจำกัดการซื้อขายใดๆ ชั่วคราว หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่สามารถคำนวณและประกาศดัชนีหลักทรัพย์ SET50 ได้ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าว อาจมีผลต่อการวันครบกำหนดอายุโครงการ และ/หรือผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

3. ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป

               

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phatraasset.com

 

                         

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า


เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”