ประกาศ การแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน
16/09/63
ประกาศ 
การแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 
ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน ดังนี้ 
1. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light)
2. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light FUND)
3. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND)
4. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra FUND)
5. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

โดยบริษัทได้แก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบการให้คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในระยะกลางถึงยาว (Strategic Asset Allocation : SAA) ของที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน  โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 
 1. ปรับลดน้ำหนักส่วนประกอบของ Benchmark ในส่วนตราสารทุนในประเทศ และเพิ่มน้ำหนักตราสารทุนต่างประเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ไปยังตราสารทุนหรือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสในการลงทุนสูงกว่าและหลากหลายกว่า ทั้งในด้านศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงความหลากหลายของหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่เป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการด้านสุขภาพ (Healthcare) กลุ่มอุปโภคบริโภค  เป็นต้น
2. ปรับใช้ตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นตัวแทนของกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในเรื่องดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โทร. 0-2305-9835-7
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
เอกสารแนบ >>คลิกที่นี่<<

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน