ประกาศ แจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H)
12/06/62

 

ประกาศ

แจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (
PHATRA GNP-H)


            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”)  ขอเรียนแจ้งเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ (PHATRA GNP-H) พร้อมทั้งขอแจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)  กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราที่เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เดิม

ใหม่

ค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุน (Front-end fee)

 

ไม่เกิน 2.00

1.00

 

1)  ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต : 1.00

2)  บริษัทประกันชีวิต* (สำหรับ Unit-linked Life Insurance Policy) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 2.00

 

-    ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-    หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00

 

1)  ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต :

-    ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-     หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00

2) บริษัทประกันชีวิต* (สำหรับ Unit-linked Life Insurance Policy) : ไม่มี

*บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Insurance Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800

 

                                                                                                                                                     

ประกาศ ณ วันที่  12 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”