ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA G-UBOND-H)
23/12/62

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In)

ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA G-UBOND-H)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (
Front-end Fee) และสับเปลี่ยนเข้า (Switching In) ของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA G-UBOND-H) ดังนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ค่าธรรมเนียม

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป1

เรียกเก็บจริง (เดิม)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง (ใหม่)

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  /

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 2.002

0.752

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

0.752

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ 1 หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
                      และเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
                   2 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
                    

    

 

 

                ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800                  

                   

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน