ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) และ กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (PHATRA ABSOLUTE)
03/11/59
ประกาศ
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA)

และ กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (PHATRA ABSOLUTE)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด  (บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) และ กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (PHATRA ABSOLUTE) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม ดังนี้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์

และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน เดิม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ใหม่

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1

 

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ :        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :   1222  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-296-2833    

โทรสาร:  02-296-1389

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ชื่อ :       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :   1222  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-296-2833    

โทรสาร:  02-296-1389

และ/หรือ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงระบบอื่นใดที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งนี้ การเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าวไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลของกองทุน กรุณาติดต่อ ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 0-2305-9800 หรือ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด"การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน  และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"